AFET: ตลาดสินค้าการเกษตรล่วงหน้า

The Agricultural Futures Exchange of Thailand or AFET

หรือในชื่อไทยๆว่า “ตลาดสินค้าการเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย” หรือ ต.ส.ล.

 

ความเป็นมา

 

ความพยายามในการจัดตั้งตลาดล่วงหน้าในประเทศไทยใช้เวลานานเป็นอย่างยิ่ง ความคิดในการตั้งตลาดล่วงหน้าในประเทศไทยมีขึ้นมานานแล้ว เนื่องจากเห็นแบบอย่างของตลาดล่วงหน้าในต่างประเทศ ซึ่งในประเทศเหล่านั้นใช้ตลาดล่วงหน้าในการป้องกันความเสี่ยงและเป็นการค้นพบราคาในอนาคตซึ่งแยกจากตลาดที่ดำเนินการซื้อขายปรกติ

 

ย้อนไปเมื่อปีพ.ศ.2522 รัฐบาลต้องการปกป้องผู้มีรายได้น้อยที่จะถูกคดโกงจากธุรกิจแชร์

หรือการลงทุนในธุรกิจซื้อขายล่วงหน้าหรือที่รู้จักกันในนาม "คอมมอดิตี้" และได้ดำเนินการ จนกระทั่งล่วงเลยมาถึงปีพ.ศ.2526 กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์ทำการศึกษาปรับปรุงระบบตลาดสินค้าเกษตรและเห็นชอบให้มีการจัดตั้งตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า และต่อมาในปีพ.ศ. 2529 กรมการค้าภายในได้นำมาศึกษาต่อ เนื่องจากตลาดข้าวโพดในประเทศทำการซื้อขายล่วงหน้ามีปัญหาการไม่ปฏิบัติตามสัญญา และเห็นชอบให้มีการจัดตั้งตลาดล่วงหน้าขึ้นเช่นเดียวกัน

เมื่อปีพ.ศ. 2532 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร้องขอให้กระทรวงพาณิชย์จัดทำโครงสร้างตลาดซื้อขายล่วงหน้ายางพารา จนกระทั่งปีพ.ศ.2534 กระทรวงพาณิชย์ได้มอบหมายให้กรมการค้าภายในยกร่างกฎหมายเกี่ยวกับกิจการซื้อ จนกระทั่งสุดท้ายผ่านความเห็นชอบของรัฐสภาเมื่อ พ.ศ.2542

ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย (ต.ส.ล.) จึงเป็นองค์กรที่ถูกจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงห น้าปีพ.ศ. 2542 และเป็นตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าเพียงตลาดเดียว มีฐานะเป็นนิติบุคคลอิสระ โดยภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า ทำหน้าที่ในการเป็นศูนย์กลางในการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้าภายใต้กฎระเบีย บที่ชัดเจน และสร้างความเป็นธรรมให้แก่ผู้ซื้อและผู้ขายในตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า และเพื่อให้การจัดตั้งตลาดที่มีการซื้อขายล่วงหน้าบรรลุวัตถุประสงค์คณะรัฐมนตรีได้มีมติ ให้นำเงินจากกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรจำนวน 600 ล้านบาทเพื่อใช้ในการจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า (ก.ส.ล.) และตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย

     ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า ได้เริ่มเปิดซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้าด้วย ข้อตกลงซื้อขายล่วงหน้าล่วงหน้าของ "ยางแผ่นรมควันชั้น 3" เมื่อ พฤษภาคม 2547 และต่อมาได้เพิ่ม ข้อตกลงซื้อขายของ "ข้าวขาว 5%" ใและข้อตกลงซื้อขาย "แป้งมันสำปะหลังประเภทสตาร์ช ชั้นพิเศษ"

 

ปัจจุบันมีสิ่นค้าในตลาด 3 อย่าง

 

Website อย่างเป็นทางการ คือ http://www.afet.or.th

 

ปองถามและปองตอบ

 

ใครคือผู้ที่จะลงทุนในตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า ?

บุคคลที่ต้องการลดความเสี่ยงจากราคาสินค้าเกษตรที่ขึ้นลงไม่แน่นอนโดยที่บุคคลกลุ่มนี้มักจะถูกเรียกว่า “Hedgers” โดยบุคคลกลุ่มนี้อาจจะเป็นกลุ่มสหกรณ์การเกษตรที่ต้องการขายสินค้าเกษตรให้ได้ราคาแน่นอน หรืออาจจะเป็นกลุ่มผู้ประกอบการแปรรูปสินค้าเกษตรที่ต้องการควบคุมต้นทุนการผลิตจากราคาสินค้าที่ขึ้นลง ไม่แน่นอน นักลงทุนหรือนักเก็งกำไร โดยที่บุคคลกลุ่มนี้มีเป้าหมายที่จะทำกำไรจากการขึ้นลงของราคาสินค้า เกษตรที่ซื้อขายในตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าหรือเราอาจเรียกว่า “Speculators” บุคคลกลุ่มนี้มีความสำคัญ ที่ทำให้ราคาสินค้ามีความ เคลื่อนไหวขึ้นลง และเป็นผู้กระจายความเสี่ยงด้านราคาของสินค้า ทำให้ราคาสินค้า มีเสถียรภาพ

 

ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าจะประสบความสำเร็จได้อย่างไร ?

ความสำเร็จของตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าขึ้นกับสภาพคล่องของตลาดเป็นปัจจัยหลัก ถ้าบุคคลกลุ่มต่างๆ เข้าใจว่าความสำคัญของตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า และเข้ามาซื้อขายในปริมาณที่สูง ย่อมทำให้กลไกราคา ทำงานอย่างเต็มที่ การที่ประเทศไทยมีปริมาณการส่งออกข้าวและยางพาราสูงในระดับโลก แสดงถึงระดับที่ สูงของความต้องการประกันราคา (hedging demand) สิ่งนี้เป็นปัจจัยบวกต่อความสำเร็จของตลาดสินค้า เกษตรล่วงหน้า

 

ผู้ที่เข้ามาซื้อขายในตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าต้องมีสินค้าอยู่ในมือหรือไม่

ไม่จำเป็นเพราะตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าเปิดโอกาสให้ผู้เข้ามาทำการซื้อขายสา มารถทำการหักล้างสัญญาซื้อขายล่วงหน้าทำรายการที่ตรงกันข้าม (Offset) ได้ การทำสถานะตรงกันข้ามได้เช่นเคยซื้อไว้ก็สั่งขาย หรือเคยสั่งขายไว้ก็สั่งซื้อ หมายความว่าเมื่อทำการซื้อล่วงหน้าในตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแล้วต้องให้ครบ กำหนดสัญญาที่จะรับสินค้าที่ซื้อไว้ การทำสถานะตรงกันข้ามเปิดโอกาสให้ผู้ที่ไม่มีสินค้าส่งมอบหรือผู้ที่ไม่ต้อง การรับมอบสินค้า และผู้ที่มีกำไรหรือผู้ที่ขาดทุนจากการซื้อขายล่วงหน้าสามารถออกจากตลาดสินค ้าเกษตรล่วงหน้าได้ เป็นการเสริมสภาพคล่องให้กับตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า

 

ข้อตกลงซื้อขายล่วงหน้าคืออะไร

ข้อตกลงซื้อขายล่วงหน้าหรือที่มักเรียกกันว่า "สัญญาล่วงหน้า" คือข้อตกลงระหว่างคู่สัญญาที่จะทำการซื้อหรือทำการขายล่วงหน้าผ่านตลาด เพียงแต่ผู้ซื้อผู้ขายส่งคำสั่งเข้ามาและได้รับการจับคู่ซื้อขายเข้าด้วยกัน ก็ถือว่ามีข้อตกลงหรือสัญญาเกิดขึ้นแล้ว

 

ราคาสินค้าเกษตรชนิดและคุณภาพเดียวกันในตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า ต่างจากในตลาดสินค้าทั่วไปอย่างไร

ราคาสินค้าเกษตรชนิดและคุณภาพเดียวกันในตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าจะสูงกว่าใน ตลาดสินค้าทั่วไป เนื่องจากราคาสินค้าเกษตรในตลาดล่วงหน้านั้นเป็นราคาที่รวมต้นทุนในการเก็บร ักษาสินค้า ค่าขนส่ง ซึ่งความแตกต่างนี้อาจจะถูกเรียกว่า "Basis"

 

วิธีการซื้อขายล่วงหน้า

Step by step:

 

Step1: ลูกค้าเปิดบัญชีกับ broker และวางเงินประกันการซื้อขาย (margin)

Step2: เจ้าหน้าที่ทำการ verify และเปิด port (ป้อนข้อมูลเข้าสู่ระบบ)

Step3: เทรด จับ match

Step4: หักบัญชี ทำโดยสำนักหักบัญชี

Step5.1: broker รับทราบผลการเทรด แจ้งลูกค้า

Step5.2: สำนักประมวลผล ทำ trading report, clearing report, เรียกเงินประกัน และปรับmargin

 

 

——จบ——

Advertisements

About hyperglycimia

PONG... me as the pong
This entry was posted in Businesses. Bookmark the permalink.

2 Responses to AFET: ตลาดสินค้าการเกษตรล่วงหน้า

  1. Pur-Pong herferker says:

    พี่ปองเขียนไรอ่า ไม่กล้าอ่านท่าทางน่ามึนน่าดูเลย อิอิงอนไรหรออออออออออออออ

  2. Ratana says:

    อ่านแล้วน้ำตาไหลเลย(มันแสบตา เหอ ๆ)อยากไปกินข้าวด้วยจังฮู๊ปล. อ่านแล้วไม่รู้เรื่องว่ะ สมองไม่ถึง – -"

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s